logo logo  Ծառայություններ Հայաստան այցելող հյուրերին

arm  eng  fr  de  rus  it  esp  
logo logo Գլխավոր   |   Պայմաններ   |   Հարցեր   |   Կարծիքներ   |   Անձնակազմ   |   Կապ   |      
logo

logo ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Ընդհանուր դրույթները վերաբերում են բոլոր տեսակի պատվերներին:
Այս էջում "Հյուր Սերվիս" ՍՊԸ-ն հանդիսանում է Կատարող, իսկ նրա միջոցով Հայաստանում ծառայություններ ստանալու համար դիմողները` Պատվիրատուներ:

Պատվեր
 • Պատվիրատուն պարտավոր է ճշմարիտ տվյալներով լրացնել պատվերի ձեւը եւ լրացված տվյալների հետագա փոփոխությունների մասին Կատարողին տեղյակ պահել պատվերի մատուցումից առնվազն 5 օր առաջ, հակառակ դեպքում Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում փոփոխությունների հետեւանքով ստեղծված իրավիճակի համար:

 • Կատարողը պարտավորվում է պատվերը ստանալուց հետո 2 օրվա ընթացքում կապ հաստատել պատվիրատուի հետ, տեղեկացնել պատվերի իրականացման հնարավորությունների մասին եւ հավաստի տվյալներով պատասխանել պատվիրատուի բոլոր հարցերին:

 • Էլեկտրոնային կապի միջոցով տրված պատվերը համարվում է "երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված", եթե Կատարողի "Վերջնական հաստատում" կոչվող էլեկտրոնային նամակին Պատվիրատուի կողմից տրվել է դրական արձագանք-պատասխան:

 • Երկկողմանի հաստատված պատվերը հիմք է հանդիսանում այստեղ թվարկված բոլոր պարտավորությունների ստանձնման համար:

 • Անկախ այն բանից, պատվիրատուն է ընդունելու պատվերի մատուցումը, թե այն կատարվել է երրորդ անձի համար` թվարկված պարտավորությունները պարտադիր են թե Պատվիրատուի, թե պատվերն ընդունողի համար:

Պատվիրատուն պարտավորվում է.
 • Կատարողի կողմից իրեն մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարել դրանք ստանալիս, եթե չկա նախօրոք ձեռք բերված այլ պայմանավորվածություն: Վճարումները կատարվում են ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով` ըստ ծառայությունն ընդունելու օրվա փոխարժեքի:

 • Խնայողաբար վերաբերվել իրեն ժամանակավոր օգտագործման հանձնված գույքի եւ տեխնիկայի հետ, իսկ վնասելու կամ կորցնելու դեպքում փոխհատուցել դրա արժեքը, կամ հոգալ վերանորոգման ծախսերը:

 • Մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումն ուշացնելու դեպքում Կատարողին վճարել տուգանք` յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար պատվերի գումարի 2%-ի չափով:

Կատարողը պարտավորվում է.
 • Պատշաճ որակով եւ ճիշտ ժամկետներում մատուցել երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված պատվերը:

 • Չպահանջել երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված վճարից բացի որեւէ այլ վճար պատվերի կատարման համար անկախ դրա ընթացքում ծագած խնդիրներից եւ դժվարություններից:

 • Չհրապարակել պատվիրատուի մասին որեւէ անձնական տեղեկություն, առանց նրա գրավոր համաձայնության:

 • Երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված պատվերում տեղ գտած առաջարկը փոխելիս տեղյակ պահել Պատվիրատուին պատվերի կատարման օրից առնվազն 2 օր առաջ` տալով նրան նախորդ պայմանավորվածությանը չզիջող պայմաններով եւ նույն գնով առաջարկ:

Պատվերի ընդունումից հրաժարվելու, հետաձգելու կամ վաղաժամ դադարեցնելու կարգը
 • Բնակատեղի պատվերներից հրաժարվելու, հետաձգելու կամ վաղաժամ դադարեցնելու պայմանները ներկայացված են ստորեւ՝ "ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ բնակարանի, առանձնատան պատվերների համար" բաժնում:

 • Հյուրանոցային ծառայությունների, ամենօրյա եւ պատվերով էքսկուրսիաների, խմբային փաթեթների, տրանսպորտի, ավտովարձույթի եւ կոնֆերենց դահլիճների պատվերներից հրաժարվելու, հետաձգելու կամ վաղաժամ դադարեցնելու պայմանները ներկայացված են համապատասխան ծառայության էջում:

Անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն

Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե պարտավորթյունները չեն կատարվել անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետեւանքով (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, պատերազմ, հաղորդակցական միջոցների աշխատանքի դադարեցում, տվյալ թաղամասում կամ շենքում համընդհանուր բնույթ կրող իրավիճակներ եւ այլն):

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
բնակարանի, առանձնատան պատվերների համար

Բնակատեղ
 • Բնակատեղի ընդունումը` ժամը 14:00, հանձնումը` ժամը 12:00:

 • Բնակատեղի վարձակալման ժամկետը ամենաքիչը 3 օր է: Անկախ վարձակալության պատվերի ժամկետից 3 օրվա գումարը վերադարձման ենթակա չէ:

 • Բնակատեղը տրամադրվում է երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված հյուրերի քանակին համապատասխան անկողնային սպիտակեղենով եւ սրբիչներով: Լրացուցիչ սպիտակեղեն, սրբիչներ, ինչպես նաեւ անձնական հիգիենայի իրեր, մաքրող նյութեր տրամադրվում է միայն նախօրոք պատվիրելու եւ համապատասխան վճարի դեպքում: Ըստ բնակատեղերի դասակարգման իրականացվում են նաեւ սպասարկման աշխատանքներ` յուրաքանչյուր երեք օրը մեկ անգամ կամ հինգ օրը մեկ անգամ կատարվում է անվճար մաքրում եւ տրամադրվում է նոր սպիտակեղեն, սրբիչներ:

 • Տրամադրվող բնակատեղերում ծխել ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ:

 • Բնակատեղում ընտանի կենդանիներ պահելն արգելվում է:

 • Արգելվում է տրամադրվող բնակատեղում կատարել վերանորոգման աշխատանքներ, կահույքի հիմնավոր տեղափոխում:

 • Արգելվում է տրամադրվող բնակատեղում կազմակերպել եւ անցկացնել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կարող են խանգարել հարակից բնակիչներին եւ խաթարել բնակատեղի շրջակայքի ընդհանուր կարգուկանոնը:

 • Բնակարանները եւ առանձնատները վերանորոգված են, կահավորված, տեխնիկայով հագեցած, ապահովված տաք եւ սառը ջրով։ Վարձակալության գները ներառում են ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման եւ տեղական հեռախոսազանգերի (ոչ բջջային) վարձերը եւ Wi-Fi ինտերնետի արժեքը:

Պատվիրատուն
 • բնակատեղն ընդունելիս Կատարողի պատասխանատու անձին պարտավոր է տեղեկացնել առկա թերությունների մասին, նշել դժգոհություններն ու հիմնավորել դրանք երկկողմանի հաստատված համաձայնության շրջանակներում, հակառակ դեպքում հետագա բոլոր թերությունների պատասխանատվությունը կրում է պատվիրատուն, եթե դրանք չեն առաջացել բնական ճանապարհով:

 • պարտավորվում է բնակատեղը հանձնել պատշաճ վիճակում, վարձակալման ընթացքում իր առաջացրած թերությունները վերացրած, ինչպես նաեւ խնայողաբար վերաբերվել բնակատեղի գույքի եւ տեխնիկայի հետ, իսկ վնասելու կամ կորցնելու դեպքում փոխհատուցել դրա արժեքը, կամ հոգալ վերանորոգման ծախսերը:

 • պարտավորվում է բնակատեղում ծագած ցանկացած խնդրի կամ դժվարության մասին հնարավորին շուտ տեղեկացնել Կատարողին:

 • բնակատեղի վարձակալման ժամկետը երկարաձգելու ցանկության դեպքում պարտավորվում է առնվազն 5 օր առաջ այդ մասին հայտնել Կատարողին, հակառակ դեպքում վարձակալման ժամկետից ավելի զբաղեցված յուրաքանչյուր օրվա համար վճարում է 1 օրվա արժեքը եւ 30% տուգանք:

 • իրավունք ունի, առանց տուգանքի, պատվերի ընդունումից հրաժարվել, հետաձգել, կրճատել կամ վաղաժամ դադարեցնել այն՝ այդ մասին Կատարողին տեղեկացնելով առնվազն 10 օր առաջ, հակառակ դեպքում Պատվիրատուն Կատարողին պարտավոր է վճարել տուգանք` 3 օրվա գումարի չափով, ընդ որում այդպիսի դեպքերում վերահաշվարկը կատարվում է տրամադրված Բնակատեղի փաստացի արժեքի համաձայն:

 • չի կարող բնակատեղը հանձնել երրորդ անձի, առանց Կատարողի համաձայնության:

Կատարողը
 • պարտավորվում է տրամադրել բնակատեղին առնչվող անհրաժեշտ տվյալները (գտնվելու մոտավոր վայրը, ներքին կահավորանքի մանրամասները, լուսանկարներ եւ այլն):

 • պարտավորվում է ապահովել պատվիրված բնակատեղի կամ նրան համարժեք (կարգով եւ համալրմամբ) մեկ այլ բնակատեղի տրամադրում առանց որեւէ հավելյալ գումարի:

 • պարտավորվում է տրամադրել բնակատեղի ճշգրիտ հասցեն եւ հեռախոսը, երկողմանի համաձայնությամբ հաստատված պատվերը վերջնական հաստատելուց հետո միայն:

 • իրավունք ունի պարբերաբար տեղեկանալ բնակատեղում ապրող հյուրերի թվի, սեռի, տարիքի եւ ազգության մասին:

 • պարտավորվում է բնակատեղում ծագած ցանկացած խնդիր լուծել առավելագույնը 24 ժամվա ընթացում, եթե դրանք չեն կրում տվյալ թաղամասի կամ շենքի համար ընդհանուր բնույթ, իսկ 24 ժամվա ընթացքում ծագած խնդիրը չլուծելու դեպքում սեփական միջոցների հաշվին կատարել Պատվիրատուի տեղափոխումը համարժեք բնակատեղ կամ վերադարձնել Պատվիրատուի կողմից բաց թողնված օրերի քանակին համապատասխան գումար` նրա կողմից կատարած փաստացի պատվերի գումարի չափով` 1 օրվա հաշվարկով:

 • որոշ դեպքերում իրավունք ունի պատվերը հաստատելու համար պահանջել կանխավճար պատվերի ընդհանուր արժեքի 30%-ի չափով, որը ենթակա չէ վերադարձման` պատվերի ընդունումից հրաժարվելու կամ հետաձգելու դեպքում:

 • հատուկ դեպքերում իրավունք ունի առաջարկել պատվերը չեղյալ համարելու այլ պայմաններ եւ տուգանքներ՝ նախապես դրանք համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:

 • իրավունք ունի վաղաժամ դադարեցնել բնակատեղի վարձակալությունը, եթե Պատվիրատուի կողմից խախտվել են այստեղ ամրագրված նրա պարտավորությունները եւ այդ դեպքում Պատվիրատուին որեւէ գումար ետ վերադարձման ենթակա չէ:

 • իրավունք ունի վաղաժամ դադարեցնել բնակատեղի վարձակալությունը` այդ մասին նախօրոք 2 օր առաջ տեղեկացնելով Պատվիրատուին: Եթե վարձակալությունը դադարեցվել է Կատարողի ցանկությամբ, ոչ Պատվիրատուի մեղքով, ապա կատարվում է վերահաշվարկ եւ Պատվիրատուին ետ է վերադարձվում բաց թողնված օրերի քանակին համապատասխան գումար` ավելացրած այդ գումարի 30%-ը որպես տուգանք:

 • պատասխանատվություն չի կրում ընդհանուր բնույթ կրող իրավիճակների դեպքում եւ որեւէ գումար հետ չի վերադարձնում:

 • իրավունք ունի տրամադրել այլ բնակատեղ, ինչպես նաեւ պահանջել լրացուցիչ վճար, եթե պատվիրատուն ժամանում է երկկողմանի համաձայնությամբ հաստատված ժամկետից շուտ:

 • պատասխանատվություն չի կրում բնակատեղում կորած, կոտրված, վնասված Պատվիրատուի սեփականություն հանդիսացող իրերի համար:

 • իրավունք ունի նախօրոք զգուշացնելուց հետո մուտք գործել Պատվիրատուի վարձակալած բնակատեղ, իսկ նրա բացակայության կամ անհասանելի լինելու դեպքում` նաեւ առանց զգուշացման, եթե դա պայմանավորված է խիստ անհրաժեշտությամբ:
2002 - 2021, © "Հյուր Սերվիս" ՍՊԸ;    Էջը թարմացվել է 16.01.2021